1.Teknikåttan 2024

60 minuter kvar

1. Dinosaurier

Bild: Jonas Stenström

De flesta utvecklingslinjer av dinosaurierna dog ut för ca 66 miljoner år sedan, men en sådan linje har överlevt till våra dagar.

Vilken är denna utvecklingslinje?

2. Människan och elden

Bild: Gábor Adonyi / Pixabay

Vilken inverkan tror forskarna att den tidiga tillgången till lagad mat har haft för hur vi människor fungerar?

3. Nobelpris

Den svenske forskaren Svante Pääbo fick 2022 nobelpriset i fysiologi eller medicin för sina upptäckter om människans evolution.

Vilken analysmetod använde sig Svante Pääbo av för att visa att Homo Sapiens har fått barn med neandertalmänniskan.?

 

 

 

 

 Bild: Duncan Hull

4. Renrum

I laboratorier som undersöker mycket farliga bakterier är det undertryck för att minska risken att bakterier läcker ut. När Ancient DNA-enheten analyserar dna i sina renrum bedrivs istället arbetet i laboratorier med övertryck.

Varför har Ancient DNA-enheten övertryck i sitt renrumslaboratorium?

 

 

 

 

Bild: Mikael Wallerstedt

5. Mutationer

Bild: Gerd Altmann / Pixabay

Mutationer är förändringar som kan uppstå i dna.

Vad är sant om mutationer?

6. Sälarter

Bild: Maseltov / Wikimedia

I Östersjön var sälarna nästan helt utrotade för femtio år sedan på grund av miljögifter och hård jakt. Sedan dess har sälarna blivit fler, och sälstammen är inte längre hotad.

Vad är namnet på den vanligaste sälarten i Östersjön?

7. Övergödande ämnen

Bild: Patrik Nylin / Wikimedia

Ett fenomen som ofta uppstår i Östersjön är algblomning, det vill säga en intensiv ökning av växtplankton. Algblomningen blir oftast kraftigare när det blir ett överskott av näringsämnen i vattnet.

Vilka ämnen bidrar till övergödningen i havet?

8. Älvvatten

Bild: Mikael Lindmark / Wikimedia

De norra delarna av Östersjön är starkt påverkade av de stora älvarna som rinner ut i havet och tar med sig partiklar. Klimatförändringarna gör att ännu större mängder älvvatten kommer att rinna ut i havet.

Hur kommer den större mängden älvvatten att påverka vattnet i de norra delarna av Östersjön?

9. Vattennivå

Bild: Jonn Leffmann / Wikimedia

Vattennivån i havet kan variera över kort och lång tid.

Vad är huvudorsaken till lokala vattennivåförändringar i Östersjön?

10. Landhöjning

Bild: Richard Mortel / Wikimedia

Under den senaste istiden trycktes jordskorpan ner av isen. När isen smälte började jordskorpan höja sig. Landhöjningen pågår fortfarande, dvs landytan höjer sig jämfört med havsytan.

Kring Umeå är landhöjningen nästan 10 mm per år. Platsen där Umeå marina forskningscentrum står idag ligger drygt 2 m över havsytan.

Ungefär när låg den vid havsnivån?

11. Venus flyby

Rymdsonden Juice (JUpiter ICy moons Explorer) sköts upp i april 2023 och är nu på väg mot Jupiter. På Juice finns bland annat mätinstrument som har utvecklats vid Institutet för Rymdfysik.

På väg till Jupiter kommer Juice runda och passera flera andra himlakroppar, bland annat Venus.

Varför ska Juice runda Venus på sin väg mot Jupiter?

 

 

 

Bild: ESA - M. Pedoussaut

12. Mätinstrument

Illustration: ESA

Det finns många olika mätinstrument ombord på Juice. Flera av dessa har utvecklats i Sverige. IRF i Kiruna ansvarar för ett paket med 6 mätinstrument som ska undersöka partiklar kring Jupiters månar. Två av mätinstrumenten har också utvecklats, byggts och testats här. Ett av dessa, JDC, är en jonmasspektrometer som kommer mäta positivt och negativt laddade joner och bestämma deras energi och rörelse.

Vad är en jon?

13. Jupiters månar

 Illustration: ESA/ATG medialab

Juice kommer studera tre av Jupiters månar: Europa, Ganymedes och Callisto.

Varför undersöks just dessa månar?

14. Ballonger

På Esrange skickas det upp ett tiotal gasfyllda höghöjdsballonger varje år, så kallade stratosfäriska ballonger. En sådan ballong kan ha en volym på upp till två gånger Globens volym och kan lyfta objekt som väger flera ton till en höjd av 50 kilometer. Ombord på en av de senaste ballongerna som sändes upp från Esrange fanns ett teleskop.

Varför skickas teleskop upp med ballonger?

 

 

 

Bild: Mark Pearce

15. Norrsken

  Bild: Jonas Stenström

Våren 2023 sköts en uppmärksammad sondraket upp från Esrange. Den utförde forskning där man bland annat skapade ett sorts konstgjort norrsken.

Hur uppkommer naturligt norrsken?

16. Satelliter

Bild: Jonas Stenström

Många satelliter som observerar jorden åker i nord-sydlig riktning, så kallad polär omloppsbana.

Varför är just Esrange en bra plats för satellitkommunikation?

60 minuter kvar